Odpowiedzialność członka zarządu za bankruta

25 lipiec 2017

Wydział Gospodarczy Sąd Okręgowego w Warszawie III CZP 65/17) zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie następujących zagadnień:

  1. Czy w ramach odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.s.h. odpowiadają członkowie zarządu, którzy nie złożyli we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji całkowitej niewypłacalności spółki i zaciągania przez nich nowych zobowiązań?
  2. Czy niewystąpienie we właściwym czasie przez członków zarządu spółki z o.o. o ogłoszenie upadłości wywołuje szkodę jej wierzyciela (art. 299 § 2 k.s.h.), gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, a na skutek opóźnienia dochodzi do powstania wobec spółki nowych zobowiązań, które nie powstałyby gdyby ten wniosek został złożony w terminie, chociażby pozwany członek zarządu wykazał, że nawet w sytuacji dopełnienia przez zarząd prawem nałożonych obowiązków stopień zaspokojenia wierzyciela byłby identyczny?
    Uwaga: Jeśli udowodni, że zgłoszenie upadłości nie miało wpływu na stopień zaspokojenia wierzyciela, to sąd powinien powództwo oddalić.

Źródło: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=986-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje w aktualnościach były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.