Statut

STATUT STOWARZYSZENIA DORADCÓW PODATKOWYCH FORUM

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.).

Spis treści: Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział II - Cele i sposoby działania Stowarzyszenia Rozdział III - Członkowie- ich prawa i obowiązki. Utrata członkostwa Rozdział IV - Organy Stowarzyszenia Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia Rozdział VI - Przepisy końcowe

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie występuje pod nazwą: Stowarzyszenie Doradców Podatkowych Forum . Dopuszczalne jest stosowanie skrótu nazwy - Stowarzyszenie Forum. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i sposobach działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Stowarzyszenie może również podejmować współpracę z ww. organizacjami na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim. 2. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie może zatrudniać osoby w ramach umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 6.

Celami Stowarzyszenia są: 1) integracja środowiska doradców podatkowych, 2) podnoszenie rangi zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, 3) reprezentowanie zawodowych interesów środowiska doradców podatkowych, 4) wspieranie wolnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, 5) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, a w szczególności ze stowarzyszeniami doradców podatkowych, 6) kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego, 7) inicjowanie zmian legislacyjnych ułatwiających wykonywanie zawodu doradcy podatkowego, 8) udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianami w przepisach prawa podatkowego i gospodarczego, 9) działalność na rzecz integracji europejskiej, 10) działalność oświatowa i edukacyjna oraz popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego i gospodarczego w społeczeństwie, 11) dbanie o nienaganny poziom etyczny i zawodowy doradców podatkowych.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, zainteresowanymi udzieleniem pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, 2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej z wykorzystaniem nowych technologii, poprzez wydawanie i sprzedaż książek, publikacji, broszur, ulotek i programów edukacyjnych, 3) organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń w celu stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych, 4) ustalenie zasad etyki i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia, 5) wykonywanie ekspertyz i opinii, 6) wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych, 7) wydawanie periodycznego pisma informującego o działalności Stowarzyszenia, 8) organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia, 9) wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki. Utrata członkostwa.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) zwyczajnych, 2) wspierających, 3) honorowych,

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie doradztwa podatkowego. 2. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie doradztwa podatkowego.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia. 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje się uchwałą, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek, a posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 12.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, na wniosek dwóch członków stowarzyszenia.

§ 13.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 2) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 3) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach, 4) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 5) uczestniczyć w kursach i szkoleniach organizowanym przez Stowarzyszenie.

§ 14.

Członek zwyczajny ma obowiązek: 1) czynnie uczestniczyć w realizowaniu celów statutowych, 2) udzielać pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych, 3) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 4) podwyższać kwalifikacje i przestrzegać zasady etyki zawodowej, 5) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15.

Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach organu stanowiącego Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 1) śmierci członka, 2) utraty zdolności do czynności prawnych, 3) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia. 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd ze skutkiem od dnia zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 1.

§ 18.

1. Wydalenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 1) prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego za nie przestrzeganie przez członka postanowień Statutu lub uchwał Organów Stowarzyszenia oraz nie przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia, 2) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, 3) nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy - w tym przypadku wydalenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze wydalenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. 2. Uchwałę o wydaleniu członka w przypadkach określonych w § 18 ust.1 pkt 2 i 3 podejmuje Zarząd. 3. Od uchwały Zarządu o wydaleniu w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od powzięcia uchwały przez Zarząd.

§ 19.

Wykluczonym lub skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

§ 20.

1. Organami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński. 2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa pięć lat. 3. W wypadku ustąpienia w okresie kadencji z jakichkolwiek przyczyny członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub członka Sądu Koleżeńskiego wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad. 4. W przypadku ustąpienia w toku kadencji z jakichkolwiek przyczyn Prezesa Zarządu, wszystkich członków Komisji Rewizyjnej lub wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego, Zarząd w terminie dwóch miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ulega odpowiednio skróceniu. 5. Jeżeli liczba członków Zarządu ulegnie obniżeniu w trakcie kadencji poniżej połowy składu Zarządu, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 21.

1. Wybór do organów na pięcioletnią kadencję odbywa się w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wybór do organów na pierwszą pięcioletnią kadencję odbywa się w głosowaniu jawnym. 3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów powinno nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich wyboru; do tego czasu działają organy ustępujące.

§ 22.

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane: 1) wyborcze – co pięć lat, z uwzględnieniem § 20 ust. 3, 4, 5, w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji, 2) sprawozdawcze – co roku, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd. 4. Podczas każdego sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia udziela się Zarządowi absolutorium zwykłą większością głosów. W wypadku nie udzielenia absolutorium Zarząd w terminie dwóch miesięcy zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 23.

1. Zarząd może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przed upływem terminów, o których mowa w § 22 ust.2. 2. Zarząd jest obowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek: 1) co najmniej jednej piątej liczby członków Stowarzyszenia, 2) Komisji Rewizyjnej.

§ 24.

1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd pisemnie (listownie lub pocztą elektroniczną) zawiadamia członków na dwa tygodnie przed jego terminem. 2. Zawiadomienie musi zawierać porządek obrad proponowany przez Zarząd. 3. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednej czwartej liczby członków Stowarzyszenia porządek obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku. Zawiadomienie musi także zawierać informację o aktualnej liczbie członków Stowarzyszenia. 4. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczyć członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

§ 25.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków pod warunkiem prawidłowego zwołania. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 3. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem § 21 ust. 1. 4. Głosowanie może być tajne, jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia tak postanowi

§ 26.

Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad przyjętym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Za zgodą dwóch trzecich członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia porządek obrad można uzupełnić. Nie dotyczy to zmian Statutu i wyborów do organów Stowarzyszenia.

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia oraz zasad gospodarki finansowej, 2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, zatwierdzanie rocznych, sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, 3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i uchwalanie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej, 4) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu, 5) wybór Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, 6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 7) uchwalanie Statutu oraz jego zmian, 8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pozostałymi organami Stowarzyszenia, 9) ustalanie zasad dotyczących wysokości składek i wpisowego oraz ich podziału, 10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości, 11) nadawanie godności członka honorowego, 12) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, 13) uchwalanie Zasad Etyki.

§ 28.

1. Zarząd składa się z trzech do dziewięciu członków, wśród których są Prezes oraz Wiceprezesi. 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może określić funkcje innych członków Zarządu. 3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Wiceprezesa lub członka pełniącego określoną funkcję Zarząd może wybrać na wakujące miejsce innego członka Zarządu.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu należy: 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 4) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz projektów uchwał, 5) uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia, 6) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia, 7) powoływanie doraźnych komisji i zespołów problemowych, 8) podejmowanie decyzji (uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia, 9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego, 10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, z wyjątkiem regulaminów Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, 11) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 30.

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonują tego Wiceprezesi. 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jego członków.

§ 31.

1. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składają jednoosobowo Prezes lub Wiceprezesi. 2. Do ważności zaciąganych zobowiązań majątkowych wymagane są oświadczenia dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

§ 33.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) uchwalenie regulaminu działania j Komisji Rewizyjnej, 2) kontrola całokształtu działania Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 3) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności, 4) występowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu, 5) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy. 3. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej decyzje podejmuje się w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. 4. Kontrola działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.

§ 34.

1. Sąd Koleżeński składa się z sześciu członków. 2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczących nieprzestrzegania statutu, zasad etyki, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzech członków w pierwszej instancji i w składzie trzech członków w drugiej instancji. 4. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału członek Sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. 5. Karami dyscyplinarnymi są: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie w prawach członka na okres od roku do trzech lat, 4) wydalenie ze Stowarzyszenia. 6. Szczegółowe zasady postępowania dyscyplinarnego zawarte są w Regulaminie postępowania dyscyplinarnego uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§ 35.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 1) składki członkowskie i wpisowe, 2) darowizny, dotacje i zapisy, 3) dochody z majątku Stowarzyszenia, 4) wpływy z działalności statutowej, 5) nabyte nieruchomości i ruchomości. 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 3. Na zasadach określonych w ust. 2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach kapitałowych.

§ 36.

1. Składkę członkowską oraz kwotę wpisowego pobieraną na rzecz Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2. Składki pobiera Zarząd.

§ 37.

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd. Zarząd może zaciągać zobowiązania i rozporządzać prawami jednorazowo do wysokości określonej w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest oświadczenie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 3. Postanowienia dotyczące prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 38.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI Przepisy końcowe

§ 39.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania bez względu na ilość obecnych. 2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 40.

W sprawach, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).