Biała lista podatników – zarejestrowane konta bankowe (od 01 stycznia 2020 r.)

25 październik 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) od września br. powstanie elektroniczny wykaz czynnych podatników (tzw. biała lista), który prowadzić będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. W wykazie będzie można sprawdzić, czy kontrahent był w chwili transakcji czynnym podatnikiem VAT. Znajdą się w nim również podane fiskusowi przy rejestracji lub aktualizacji numery rachunków bankowych i prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Zgodnie z nowymi przepisami od początku 2020 r. płatności wynikające z transakcji (za transakcję można uznać również płatności wynikające z cyklicznie opłacanej umowy) powyżej 15 tys. zł, które trafią na konta nieznajdujące się na białej liście, nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu.

W/w sankcje w podatkach dochodowych będą dotyczyć tylko płatności przelewem za fakturę wystawioną przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny.

Aby uniknąć sankcji związanych z zapłatą na innych rachunek niż wskazany w białej liście podatników, należy zgodnie, tak jak wskazane zostało to wcześniej, złożyć zawiadomienie, wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, który nie znajduje się na białej liście i na który podatnik dokonał zapłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Wówczas podatnik zachowa prawo do zakwalifikowania tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać art. 117 ba § 1 ustawy Ordynacji podatkowej zgodnie, z którym „…jeżeli nabywca, który dokona zapłaty na konto bankowe różne od wykazanego przez nabywcę towarów lub usług w białej liście, w przypadku zapłaty należności o wartości przekraczającej 15.000 zł, poniesie ryzyko solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe powstałe w związku z daną transakcją."

Oczywiście, jeżeli nabywca ureguluje daną należność podatkową, to solidarna odpowiedzialność w takim przypadku nie wystąpi.