Spółka udostępnia wspólnikowi maszyny, aby ten produkował na tych maszynach artykuły spożywcze wyłącznie dla niej

25 lipiec 2017

Uwzględniając fakt, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki, która ma za wspólników 2 osoby fizyczne (komandytariusze) i osobę prawną jako wspólnika – komplementariusza, i która to Spółka udostępnia odpłatnie maszyny i urządzenia będące jej własnością innemu podmiotowi, tj. ... Sp. z o.o., by ten ostatni produkował artykuły spożywcze tylko i wyłącznie dla Spółki i na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, czy udostępniane przez Spółkę urządzenia stanowią środki trwałe w rozumieniu przepisów art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), i czy Wnioskodawca jako wspólnik ww. Spółki może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i uznawać je za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 8 w zw. z art. 22f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 14 czerwca 2017 r. (0113-KDIPT2-1.4011.80.2017.1.KO) wskazał, że z godnie z regulacją zawartą w przepisach art. 23 ust. 1 pkt 45a) u.p.d.o.f., nie stanowią kosztu uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania. Z nieodpłatnym używaniem mamy do czynienia wówczas, gdy oddający dany środek trwały do używania przez podmiot trzeci nie czerpie z tego żadnych korzyści, czy też odbywa się to kosztem jego majątku.

W analizowanej sprawie nie mamy do czynienia z oddaniem przez Spółkę środków trwałych do nieodpłatnego używania przez podmiot trzeci. Wniosek taki wypływa wprost z treści Umowy. Zgodnie § 9 Umowy, wysokość wynagrodzenia należnego ... od Spółki za produkcję artykułów spożywczych określana będzie poprzez iloczyn ilości wyprodukowanych przez ... artykułów spożywczych oraz cen wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, lub ustalonych odrębnie przez Strony na potrzeby danego zlecenia produkcyjnego. Jednocześnie Strony ustaliły w Umowie, że ceny wskazane w załączniku nr 1 do Umowy zostały skalkulowane w ten sposób, aby uwzględnić w rozliczeniu wynagrodzenie dla Spółki za udostępnienie Urządzeń. Wkalkulowanie udostępnienia Urządzeń podmiotowi trzeciemu, tj. ..., w ceny produkowanych towarów i świadczonych usług na rzecz Spółki, niewątpliwie świadczy o odpłatnym charakterze oddania przez Spółkę w używanie środków trwałych. W związku z powyższym, wyjątek ujęty w przepisach art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) u.p.d.o.f. nie znajdzie w tym wypadku zastosowania.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że z analizy przepisów art. 22 ust. 8 w zw. z art. 22f ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki, może zaliczać odpisy amortyzacyjne Urządzeń do kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=508385&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje w aktualnościach były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.