Kto płaci PCC w okresie pomiędzy dokonaniem wpisu do rejestru a po zawiązaniu umowy spółki komandytowej?

19 wrzesień 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 września 2017 r. (II FSK 2136/15) orzekł, że skoro obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia (zawiązania) spółki komandytowej spoczywa na spółce, to w dniu jej podpisania przed notariuszem koszty te pokryć powinni zawiązujący ją wspólnicy.

Zgodnie bowiem z art. 109 § 2 k.s.h., osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że przed chwilą dokonania wpisu do rejestru a po zawiązaniu umowy spółki istnieje określona konstrukcja prawna, a odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie osoby działające w jej imieniu. Natomiast, odmienna interpretacja przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 9 w zw. z art. 5 p.c.c. musiałaby prowadzić do błędnego wniosku, że regulacje te, w zakresie w jakim dotyczą czynności zawierania umów spółek osobowych (z wyjątkiem spółki cywilnej), są regulacjami martwymi, niemającymi zastosowania w praktyce. W chwili podpisania umowy spółki nie byłoby bowiem podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli spółki rozumianej w sposób ścisły, jako podmiotu powstałego po dokonaniu wpisu do rejestru.
W rezultacie Sąd stwierdził, że na wnioskodawczyni, jako płatniku podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie ciążył wynikający z art. 10 ust. 2 p.c.c. obowiązek poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki osobowej (spółki komandytowej) zawartej w formie aktu notarialnego. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku będą natomiast osoby działające w imieniu zakładanej spółki.

Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C49CA9388D

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje w aktualnościach były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.