Zwolnienie z PIT dla młodych (od 1 sierpnia 2019 r.)

25 październik 2019

Od 01 sierpnia obowiązuje nowy zapis art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF, z którego wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W 2019 r. limit ten jest wyliczony proporcjonalnie i stanowi równowartość 5/12 kwoty 85 528 zł, tj. 35 636,67 zł.

Zwolnienie „bez PIT dla młodych” w 2019 r. dotyczy przychodów osiągniętych w okresie od sierpnia do grudnia, a nie w trakcie całego roku. Za okres od stycznia do lipca młodzi podatnicy rozliczą się na zasadach w tamtym czasie obowiązujących.

Zwolnienie nie obejmie przychodów osiąganych w ramach umów o dzieło oraz pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba, która kończy 26 lat traci prawo do zwolnienia.

Ustawodawca zdecydował, że wolne od podatku będą dochody otrzymane przez podatnika, który nie ukończył 26 roku życia. Takie postanowienie oznacza zatem, że obowiązkiem pracodawców będzie weryfikacja i dokładne monitorowanie daty ukończenia przez pracownika czy też przez zleceniobiorcę jego urodzin, a dokładnie daty ukończenia 26 lat. Może się bowiem zdarzyć, że data wypłaty wynagrodzenia będzie miała miejsce bezpośrednio przed, w dniu urodzin, lub też bezpośrednio po ukończeniu 26 roku życia.

Należy zatem mieć na uwadze, że wszystkie należności, które pracownik lub zleceniobiorca otrzyma przed ukończeniem 26 roku korzystają ze zwolnione z  podatku.

Należy pamiętać, że jeśli wypłata będzie miała miejsce po tej dacie, dochód będzie podlegać już opodatkowaniu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca w treści przepisu stanowi o „przychodach otrzymanych" a nie „przychodach wypłaconych". Takie sformułowanie powoduje, że podmiot wypłacający należność będzie musiał podejmować decyzję o zwolnieniu z podatku lub jego pobraniu oceniając, czy też przewidując datę faktycznego uzyskania (otrzymania) należności przez pracownika.

W razie przekroczenia limitu młody podatnik rozliczy się z podatku od nadwyżki. Co ważne, będzie mu jeszcze przysługiwała tzw. kwota wolna.