Podzielona płatność (od 01 listopada 2019 r.)

25 październik 2019

Obligatoryjnym stosowaniem MPP (Metoda Podzielonej Płatności) są objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dotyczące towarów i usług wykazanych w załączniku nr 15 do ustawy dokonane pomiędzy podatnikami, których wartość jednorazowej trasakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, jest równa lub przekracza 15.000 zł. Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł podlegają natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł zastosować MPP na zasadzie dobrowolności.

Obowiązkowe zastosowanie MPP wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

  • obowiązek, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Załącznik nr 15 obejmuje 150 grup towarów i usług. (załącznik nr 15 znajduje się w dołączonym pliku).

Przyjęta wartość 15.000 zł jest zbieżna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. Z 2018 r. poz. 646 ze zm.), czyli limitem, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego.

Na fakturach dokumentujących czynności zawarte w załączniku nr 15 do ustawy należy obowiązkowo zamieścić dodatkowy zapis: „mechanizm podzielonej płatności„. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowej informacji dotyczy wyłącznie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, jest równa lub przekracza wartość 15.000 zł i obejmujących towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

Dodaje się zapis do ustawy nakładający na wystawcę faktury sankcję w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, musi zostać zapłacona z zastosowaniem MPP.

Sprzedawca (wystawca faktury), będzie mógł uniknąć ww. sankcji pod warunkiem, że w inny sposób poinformuje nabywcę, iż wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, i przekaże informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności. Sankcja dla sprzedawcy nie będzie obowiązywała, jeżeli pomimo braku informacji na fakturze, płatność zostanie dokonana w procedurze MPP

Ponadto dodano zapis, w wyniku którego wprowadza się sankcję dla nabywcy w wysokości 30% kwoty podatku VAT wskazanego na fakturze, który  mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Sankcja dla nabywcy nie będzie obowiązywała, jeżeli pomimo braku informacji na fakturze, dostawca prawidłowo rozliczy podatek VAT wynikający z tej faktury.

Załącznik nr 15 do ustawy o VAT