Obniżenie stawki VAT na e-booki, w celu zrównania ich ze stawkami na książki drukowane

07 czerwiec 2017

Parlament Europejski wyraził zgodę, aby państwa członkowskie zrównały stawki na e-booki, do poziomu stawek na książki drukowane.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

07 czerwiec 2017

Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli corocznie jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe do 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego.

Czytaj więcej

Spółki Komandytowe mogą na fakturach używać nazw skróconych

01 czerwiec 2017

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej również: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność podlegającą opodatkowaniu.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wykorzystaniem obligacji

07 czerwiec 2017

Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Czytaj więcej

Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

01 czerwiec 2017

Prezydent dnia 18 maja 2017 r. podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi regulacjami zmienią się zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez płatnika składek na koncie – najpierw będą regulowane najstarsze zaległości w składkach.

Czytaj więcej

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

01 czerwiec 2017
  • 1 czerwca 2017 r. zmienia się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych.
  • Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  • Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania na weryfikację interpretacji przez sąd.
  • Od wydanej interpretacji nie przysługuje odwołanie lub zażalenie. Osoba, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może je zaskarżyć do sądu administracyjnego.
Czytaj więcej

Refaktura ubezpieczenia – zwrot odsetek od nienależne zapłaconego podatku VAT

24 maj 2017

Spółka zwróciła się o zwrot uprzednio zapłaconych nienależnych odsetek z tytułu nienależnie naliczanego podatku VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 maja 2017 r. (I FSK 1623/15) orzekł, że odsetki nie miały charakteru akcesoryjnego i przy znał podatnikowi rację, orzekając, że podatnik ma prawo do zwrotu odsetek bez konieczności korygowania deklaracji.

Czytaj więcej

Koszty wyżywienia pracownika w delegacji powyżej limitu stanowią jego przychód bez względu na formą wypłaty

01 czerwiec 2017

Rezygnacja przez pracodawcę z wypłacania diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego i pełnego wyżywienia nie oznacza, że w takiej sytuacji zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f. nie określa limitu dla należności związanych z wyżywieniem pracownika podczas podróży służbowej orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dni 9 maja 2017 r. (II FSK 945/15) orzekł, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f.

Czytaj więcej

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną – zmiana umowy spółki podlega PCC

24 maj 2017

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej podlegały, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm.) czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną, a w konsekwencji czy zastosowanie do tych operacji znajdował również art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f i art. 9 pkt 11 lit. a tej ustawy?

Czytaj więcej