Wynagrodzenia z tytułu montażu środków trwałych wlicza się do ich wartości początkowej

05 lipiec 2017

Czy koszty wynagrodzeń, premii oraz tzw. 13-tej pensji wypłacane pracownikom wykonującym montaże składników majątku, które będą w Spółce środkami trwałymi, mogą być ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 4g, tj. w dacie postawienia ich do dyspozycji lub wypłaty?

Czytaj więcej

Wniosek o interpelację indywidualną czy opinia zabezpieczająca w kwestii stosowania klauzuli?

05 lipiec 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r. (II FSK 935/17) potwierdził stanowisko organu skarbowego i stwierdził co następuje.

Czytaj więcej

Zakup karnetów sportowych dla pracowników

29 czerwiec 2017

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych (w odpowiedniej proporcji), zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na zakup (ze środków obrotowych spółki komandytowej) karnetów sportowych, tj. w postaci karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego (karty multisport)?

Czytaj więcej

Przychód z nieodpłatnego świadczenia - umowa użyczenia

05 lipiec 2017

Czy w związku z zawarciem przez Spółkę umowy użyczenia w celu korzystania z nieruchomości albo innych obiektów, występuje po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia ( art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ?

Czytaj więcej

PIT: Przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania też się przedawnia

29 czerwiec 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 12 czerwca 2017 r. (0111-KDIB2-2.4011.71.2017.1.JW) uznał, że odnosząc się do momentu powstania przychodu z tytułu przedawnienia zobowiązania, należy wskazać, że powstaje on w momencie upływu terminu przedawnienia, a nie wg uznania wierzyciela.

Czytaj więcej

Zapłata do niemieckiej spółki komandytowej z tytułu leasingu

05 lipiec 2017

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka podała, że przedmiotem jej działalności jest m.in. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

29 czerwiec 2017

Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).W powtarzających się schematach działania spółki dokonywały zbycia kluczowych składników majątku (np. zabudowanych nieruchomości komercyjnych), bezpośrednio po czym cały dochód ze sprzedaży przekazywały jako darowiznę do spółki powiązanej.

Czytaj więcej

CETA - umowa o wolnym handlu UE - Kanada

29 czerwiec 2017

Tymczasowe stosowanie umowy o wolnym handlu UE – Kanada (CETA)
W najbliższym czasie można spodziewać się rozpoczęcia prowizorycznego stosowania umowy o wolnym handlu zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA – Comprehensive Economic Trade Agreement). Umowa została podpisana 30 października 2016 r. w trakcie Szczytu UE - Kanada, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L 11 z 14.01.2017 r. Dla formalnego wejścia w życie tej umowy niezbędne jest jej ratyfikowanie przez wszystkie państwa członkowskie UE. W przypadku Polski nastąpi to po ratyfikacji umowy przez Prezydenta za zgodą Parlamentu.

Czytaj więcej

Bilet lotniczy a podatek u źródła

21 czerwiec 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 30 marca 2017 r. (2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB) uznał, że jeżeli płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, czyli w sytuacji, w której agent/biuro podróży jest przedstawicielem niezależnym (niespełniającym przesłanki z art. 4a pkt 11 lit. c) updop, to w takim przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 updop. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności.

Czytaj więcej