Konwencja MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków żyjących za granicą

28 wrzesień 2017

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy VAT– to nabywca zdecyduje, na które dostawy zastosuje split payment

28 wrzesień 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Czytaj więcej

Kto płaci PCC w okresie pomiędzy dokonaniem wpisu do rejestru a po zawiązaniu umowy spółki komandytowej?

19 wrzesień 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 września 2017 r. (II FSK 2136/15) orzekł, że skoro obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia (zawiązania) spółki komandytowej spoczywa na spółce, to w dniu jej podpisania przed notariuszem koszty te pokryć powinni zawiązujący ją wspólnicy.

Czytaj więcej

Udzielenie licencji na program komputerowy to czynność jednorazowa, a nie ciągła. Obowiązek w podatku VAT powstaje w dacie wykonania usługi

19 wrzesień 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 września 2017 r. (I FSK 2319/15) orzekł, że Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) świadczy usługi, które nie będą rozliczane okresowo. W związku z tymi usługami nie będą ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Czytaj więcej

Big data w organach podatkowych. Dane o kontrahencie uzyskasz z urzędu skarbowego!

19 wrzesień 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Czytaj więcej

Dyrektor KIS odmawia odliczenia zakupu samochodów ze środków własnych Prezesa

19 wrzesień 2017

Wnioskodawca – Spółka z o.o. (dalej także: „Spółka”), zakupił samochody w USA. Ponieważ nie posiadał konta w kantorze internetowym, w transakcji pośredniczyła Firma X (dalej także: „Pośrednik”).

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

19 wrzesień 2017

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czytaj więcej

Bez znaczenia jest wiedza nabywcy, że sprzedający usługę nie rozliczy podatku VAT oraz nie opodatkuje uzyskanego przychodu podatkiem dochodowym od osób prawnych

19 wrzesień 2017

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe wysokość czynszu najmu, wiedząc, że wystawca faktury nie zapłaci podatku dochodowego należnego z tej faktury, gdyż przy rozliczeniu kompensatą nie otrzyma środków pieniężnych, natomiast wiadomym jest, że nie posiada zdolności finansowej do regulowania zobowiązań?

Czytaj więcej

Dochód uzyskany z działalności prowadzonej w strefie a otrzymane odsetki z lokat

12 wrzesień 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 23 czerwca 2017 r. (I SA/Kr 358/17) uznał, że zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., podlega tylko dochód z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie strefy, stosownie do uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności w granicach strefy.

Czytaj więcej