Cloud Computing w katalogu dóbr związanych z podatkiem u źródła. Program na aplikacje poza katalogiem.

23 sierpień 2017

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności polskiej Spółki jest produkcja innowacyjnego systemu umożliwiającego monitoring parametrów fizjologicznych i motorycznych sportowców. System składa się z dwóch głównych elementów: specjalnego urządzenia wyposażonego w sprzęt pomiarowy oraz obsługującego go oprogramowania.

Czytaj więcej

Jeśli twój kontrahent nie był zarejestrowany jako podatnik VAT, a Ty nie dołożyłeś należytej staranności, aby go sprawdzić, to nie masz prawa do odliczenia podatku VAT – twierdzi Dyrektor KIS

23 sierpień 2017

Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w 2016 r nawiązał współpracę ze Spółką G z o. o., która świadczy na rzecz Wnioskodawcy przede wszystkim „usługi przy produkcji sadzonek”, które dokumentuje fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT w stawce 23%. W lutym 2017 r. w wyniku weryfikacji statusu podmiotu w VAT pojawił się komunikat, że : „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT”.

Czytaj więcej

Bardzo ważne – cloud computing – uwaga na podatek u źródła

22 sierpień 2017

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności polskiej Spółki jest produkcja innowacyjnego systemu umożliwiającego monitoring parametrów fizjologicznych i motorycznych sportowców.

Czytaj więcej

Najem prywatny czy z działalność gospodarcza – podatnik może sam określić

22 sierpień 2017

Czy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej (wyłączeniu z działalności budynku, rozwiązaniu zawartych umów w ramach działalności) Wnioskodawczyni może rozliczać dochody w ramach najmu prywatnego i opodatkować przychody 8,5% podatkiem zryczałtowanym?

Czytaj więcej

Usługi w zakresie wsparcia zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz wsparcia aktuariatu

07 sierpień 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2017 r. (I FSK 2240/15) orzekł, że dokonując wykładni art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 u.p.t.u., Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dla określenia zakresu znaczeniowego tego przepisu należy odnieść się do pojęć: właściwy i niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej.

Czytaj więcej

Ceny transferowe – rozliczenie oddziału z centralą za czynności wewnętrzne i obrót zewnętrzny

22 sierpień 2017

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Oddział”) jest odziałem szwedzkiej Spółki (dalej: „Jednostka macierzysta”) zlokalizowanym na terytorium Polski, będącym zakładem w rozumieniu art. 5 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (dalej: „UPO”).

Czytaj więcej

Ceny transferowe: powiadomienie CbC dot. obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

07 sierpień 2017

Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:
1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648, zwaną dalej: ustawą) albo
2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Czytaj więcej

Wierzytelności nieściągalne nie mogą być kosztem, gdy komornik tylko umorzy postępowanie egzekucyjne

22 sierpień 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 19 lipca 2017 r. (0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM ) uznał, że w przypadku, gdy podatnik wystąpi do organu egzekucyjnego o egzekucję jedynie części ustalonej wierzytelności, postanowienie o nieściągalności tej części powoduje, że całą wierzytelność można uznać za nieściągalną.

Czytaj więcej

Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych

07 sierpień 2017

Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Czytaj więcej