Odpowiedzialność członka zarządu za bankruta

25 lipiec 2017

Wydział Gospodarczy Sąd Okręgowego w Warszawie III CZP 65/17) zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie następujących zagadnień:

Czytaj więcej

Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza – składka zdrowotna

25 lipiec 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2017 r. (II GSK 2758/15) orzekł, że w rozpoznawanej sprawie wnioskodawca uzyskuje przychód wyłącznie z tytułu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, tj. z kontraktu menadżerskiego zawartego z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości w obronie konsumentów

12 lipiec 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości, stając w obronie konsumentów, przygotowało projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji międzyresortowych. Proponowane w nim przepisy wzmacniają prawa konsumentów – zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego sąd stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, oddali powództwo. I żadna czynność dłużnika nie będzie już do tego potrzebna. W projekcie zapisano także, by w wyjątkowych przypadkach sąd mógł, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych

25 lipiec 2017

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.

Czytaj więcej

Usługi kształcenia zawodowego i doradztwa

12 lipiec 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 czerwca 2017 r. (I FSK 1896/15) orzekł, że pojęcia usług kształcenia zawodowego i doradztwa są pojęciami różniącymi się od siebie, zatem kierując się zasadą możliwie ścisłej wykładni przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnień od podatku, uznał, iż tylko w przypadku usług kształcenia zawodowego (przekwalifikowania zawodowego) - przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek - możemy mówić o zwolnieniu od VAT. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi doradcze rozpoczynające się w trakcie szkoleń wyceniane są odrębnie i na fakturze również zajmują odrębne pozycje, jako dwie różne usługi a nie jedno świadczenie kompleksowe – nie mogą korzystać ze zwolnienia.

Czytaj więcej

Zalegasz z płatnością dłużej niż 150 dni – koryguj odliczony VAT

25 lipiec 2017

Komunikat Ministerstwa Finansów i Rozwoju - Korekta podatku naliczonego przez dłużników

Czytaj więcej

Można zaliczyć w koszty zakup specjalistycznego ekspresu do kawy oraz wydatki na zatrudnienie baristów

12 lipiec 2017

Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszłości) na zakup specjalistycznego ekspresu do kawy oraz na zatrudnienie/zakup usług baristów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy (w odpowiedniej proporcji do jego udziału w zysku Spółki) na podstawie art. 22 ust. 1 oraz ust. 8 (odpisy amortyzacyjne od ekspresu jako środka trwałego) ustawy o PDOF, jako tzw. koszty pośrednie, czyli koszty poniesione celem zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?

Czytaj więcej

Projekt zmiany w podatku CIT i PIT na rok 2018 – jeszcze jest czas na wnoszenie uwag

25 lipiec 2017

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT.

Czytaj więcej

Zmiana zwolnienia z podatku VAT od usług finansowych dot. kompleksowej obsługi realizacji transakcji płatniczych

12 lipiec 2017

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 30 czerwca 2017 r. (PT6.8101.5.2017) uznał, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r. w zakresie zwolnienia od podatku usług finansowych, uzasadnione jest przedstawienie zasad, według których usługi polegające na kompleksowej obsłudze realizacji transakcji płatniczych dokonywanych przy pomocy kart płatniczych, wykonywane przez organizacje płatnicze oraz agentów rozliczeniowych, powinny być kwalifikowane jako usługi zwolnione od podatku VAT.

Czytaj więcej