Ograniczenie odliczenia do 50% podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodów, w przypadku gdy są one używane dla celów zwolnionych i opodatkowanych

24 maj 2017

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca posiada flotę samochodową, w skład której wchodzą pojazdy samochodowe różnego rodzaju, w tym pojazdy wykorzystywane w sposób mieszany, tj. do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz do innych celów.

Czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów – ograniczenie ścigania słupów?

24 maj 2017

W związku z pojawiającymi się publikacjami dotyczącymi rzekomego ograniczenia przez służby skarbowe ścigania tzw. „słupów", czyli fikcyjnych płatników VAT, kierownictwo administracji skarbowej zleciło szczególną staranność dotyczącą wdrażania opisywanej w mediach instrukcji wewnętrznej MF.

Czytaj więcej

Więcej uprawnień dla służb w walce z przestępczością zorganizowaną - nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje konfiskatę i przepadek przedsiębiorstwa

17 maj 2017

27 kwietnia 2017 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o konfiskacie rozszerzonej - nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

24 maj 2017

W dniu 22 maja 2017 Ministerstwo Finansów wydało kolejne ostrzeżenie, tym razem dotyczące sztucznych transakcji polegających na aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przykładowo Spółka A wnosi aport do Spółki B, ta następnie odprzedaje do spółki C. W sytuacji takiej może znaleźć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej).

Czytaj więcej

Pokój relaksacyjny dla informatyków

17 maj 2017

Czy wydatki na urządzenie oraz utrzymanie pokoju relaksacyjnego (muzycznego), stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym, jak również ponoszone na bieżąco opłaty (czynsz, media i inne) przypadające na powierzchnię ww. pomieszczenia, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 22 ust. 8 w zw. z art. 22a ust. 2 pkt 1, względnie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej dla ubezpieczycieli (IFRS 17) wejdą w życie od 2021 r.

24 maj 2017

18 maja 2017 zostały wydane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dla ubezpieczycieli: MSSF 17 (ang. International Financial Reporting Standard IFRS 17). Obowiązek ich stosowania wejdzie od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2021 lub później.

Czytaj więcej

Gdy pracodawca urządza dla pracowników siłownię, to wydatki może zaliczyć w koszty

17 maj 2017

Czy wydatki na urządzenie i wyposażenie siłowni oraz na jej bieżące utrzymanie, w tym czynsz najmu, media oraz koszt opiekuna/trenera dla pracowników, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 22 ust. 1, względnie na podstawie art. 22 ust. 8 w zw. z art. 22a ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 22a ust. 2 pkt 1) ustawy o PDOF?

Czytaj więcej

Podatkowa Grupa Kapitałowa – rozliczenie strat po utracie statusu PGK

17 maj 2017

Wnioskodawca zadał następujące pytania:
1.Czy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK albo w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK?

Czytaj więcej

Można zutylizować papierowe wersje faktur i zachować prawo do odliczenia

17 maj 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 21 marca 2017 r. (1462-IPPP2.4512.147.2017.1.DG) uznał, że faktury dokumentujące zakupy, przechowywane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej w ramach opisanej procedury archiwizowania – przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur – będą potwierdzały jego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w nich.

Czytaj więcej