Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

07 sierpień 2017
  • Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń.
  • Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.
Czytaj więcej

Wydanie decyzji i rejestracja znaku towarowego może stanowić „nabycie” uprawniające do amortyzacji znaku

07 sierpień 2017

Wnioskodawca T. M. wystąpił o udzielenie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w drodze konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - dyrektywa IDD

01 sierpień 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Projekt ustawy zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Czytaj więcej

Wydatki na biuro dla menadżera stanowią koszty uzyskania spółki

01 sierpień 2017

Czy wynagrodzenie wypłacane menedżerom oraz wydatki poniesione na zapewnienie menedżerowi odpowiedniej infrastruktury biurowej i organizacyjnej oraz składników majątkowych, tj. telefon, laptop, samochód itp. stanowią dla Wnioskodawcy koszt podatkowy?

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

01 sierpień 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią wypełnianie wymogów przewidzianych w rozporządzeniu unijnym w sprawie dokumentów dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Interpretacja indywidualna - zbycie wierzytelności własnych – nieprzedawnionych i przedawnionych

01 sierpień 2017
  • Czy strata powstała ze zbycia wierzytelności własnych stanowi koszt uzyskania przychodów ?
  • Czy strata ze sprzedaży wierzytelności przedawnionych może być uznana za koszt uzyskania przychodu ?
  • W jaki sposób należy określić przychód ze sprzedaży wierzytelności własnej ?
Czytaj więcej

Najnowsze informacje z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Raportowanie CRS

01 sierpień 2017

Ministerstwo Finansów informuje, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP opublikowano wzór dokumentu CRS-1:

  • wzór nr 2017/07/12/4274): CRS-1(1) INFORMACJE O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH.
Czytaj więcej

Najnowsze informacje z Ministerstwa Rozwoju i Finansów: Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża

01 sierpień 2017

W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów.

Czytaj więcej

Spółka udostępnia wspólnikowi maszyny, aby ten produkował na tych maszynach artykuły spożywcze wyłącznie dla niej

25 lipiec 2017

Uwzględniając fakt, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki, która ma za wspólników 2 osoby fizyczne (komandytariusze) i osobę prawną jako wspólnika – komplementariusza, i która to Spółka udostępnia odpłatnie maszyny i urządzenia będące jej własnością innemu podmiotowi, tj. ... Sp. z o.o., by ten ostatni produkował artykuły spożywcze tylko i wyłącznie dla Spółki i na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, czy udostępniane przez Spółkę urządzenia stanowią środki trwałe w rozumieniu przepisów art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), i czy Wnioskodawca jako wspólnik ww. Spółki może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i uznawać je za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 8 w zw. z art. 22f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej