Składki na dobrowolne ubezpieczenie przedsiębiorcy

02 luty 2018

Czy składka z tytułu ubezpieczenia, którego ideą jest gwarancja podtrzymania dochodu w sytuacji gdy niemożliwe lub zagrożone jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej, stanowi koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jako wydatek poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?

Czytaj więcej

Fiskus obawia się, że pod przykryciem imprezy firmowej, podatnik odliczy prywatne imprezy

02 luty 2018

Czy w związku z organizacją Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotyczą Pracowników i Podwykonawców mogą zostać przez Spółkę zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

Czytaj więcej

Składanie JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT 7/ VAT-7K

26 styczeń 2018

• Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania JPK_VAT.
• Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Czytaj więcej

Czy to jest nabycie prawa ochronnego do znaku towarowego wymienione w ustawie CIT?

02 luty 2018

Wnioskodawca uzyskał prawo ochronne dla znaku towarowego słowno-graficznego PIEKARNIA CIASTKARNIA YX. Powyższy znak słowno-graficzny był i jest używany na opakowaniach wyrobów produkowanych przez Spółkę, na witrynach i szyldach sklepowych, na stronie internetowej Wnioskodawcy, różnego rodzaju materiałach promocyjnych i reklamowych, papierze firmowym i papierze do pakowania wyrobów.

Czytaj więcej

Czy odliczyć wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności? Wydatki na meble tak, na kształcenie nie!

26 styczeń 2018

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci:

Czytaj więcej

Czy prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu jest kosztem?

02 luty 2018

NSA – tak, o ile wcześniejsza spłata jest uzasadniona. Czy prowizję z tytułu przedterminowej spłaty kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów?

Czytaj więcej

Zwrot kosztów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – przełomowy wyrok

26 styczeń 2018

Czy Spółka zobowiązana jest do uznania wypłacanej pracownikowi kwoty z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem samochodu prywatnego w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) jako przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniem podatkiem PIT, jeśli przejazd samochodem prywatnym był ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez Spółkę i Spółka wyraziła zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym oraz do potrącenia należnego podatku dochodowego?

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

02 luty 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dyrektywa 2014/26/UE tzw. dyrektywa CRM).

Czytaj więcej

Jak ustalić próg powyżej którego trzeba sporządzić dokumentację do cen transferowych ?

26 styczeń 2018

Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym Podmiotem Powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczała tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?

Czytaj więcej