Straty związane z realizacją kontraktu opcyjnego na walutach

16 luty 2018

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2018 r. (II FSK 3513/17) orzekł, że organy prawidłowo wywiodły, że umowy zawierane przez Spółkę były działaniem nieracjonalnym, ponieważ nie były adekwatne do rzeczywistych potrzeb skarżącej, a ich poniesienie nie było konieczne dla osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodu.

Czytaj więcej

NSA: wątpliwości interpretować na korzyść podatnika

16 luty 2018

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (II FSK 3280/15) orzekł, że wątpliwości powstające w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego, których nie da się usunąć z zastosowaniem podstawowych metod wykładni, tj. językowej, systemowej lub celowościowej, uzasadniają odwołanie się do zasady in dubio pro tributario i przyjęcie takiego rozumienia interpretowanego przepisu prawa, które jest korzystne dla podatnika.

Czytaj więcej

Szef KAS wydał pierwszą opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem klauzuli

09 luty 2018

Grupa X. w 2004 r. wprowadziła globalny program udziału partycypacyjnego w wartości dodanej (z ang. "Value Added Participation Share – VAPS”) funkcjonujący w większości krajów, w których ulokowanych jest co najmniej kilka sklepów Spółki, należących do Grupy X.

Czytaj więcej

Korzystna interpretacja: Przychód ze sprzedaży samochód osobowego nie będącego składnikiem majątku firmy

16 luty 2018

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać do celów prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy, stanowiący współwłasność Wnioskodawczyni oraz Jej Męża i zarejestrowany na oboje małżonków.

Czytaj więcej

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego Spółki również korzysta ze zwolnienia

09 luty 2018

Czy wypłata dywidendy ze Spółki Hiszpańskiej, finansowana w całości albo w części ze środków pochodzących z kapitału zapasowego tej Spółki, będzie dla Wnioskodawcy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p., zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.p.?

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

09 luty 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Czytaj więcej

Opłaty parkingowe dotyczące prywatnego samochodu używanego do celów służbowych

09 luty 2018

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że opłaty parkingowe, jakie ponosi / poniesie Wnioskodawca z tytułu wyjazdów Specjalistów, które nie są sensu stricte kosztami eksploatacji samochodów niestanowiących składników majątku podatnika, będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

09 luty 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

Czytaj więcej

TSUE potwierdza, że przedawnienie może powodować utratę prawa do zwrotu podatku VAT

09 luty 2018

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r. (C 500/16) w sprawie C 500/16 Caterpillar Financial Services sp. z o.o. stwierdził, że zasady równoważności i skuteczności należy w świetle art. 4 ust. 3 TUE interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, tego rodzaju, co przepisy w postępowaniu głównym, umożliwiającym oddalenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku od wartości dodanej (VAT), gdy wniosek ów został złożony przez podatnika po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia.

Czytaj więcej